Analiza SWOT

1. AŞEZAREA GEOGRAFICĂ ŞI CADRUL NATURAL

Puncte tari

 • Aşezarea în imediata apropiere a Munţilor Gutâi
 • Pe fondul climatului temperat continental moderat, comuna se afla sub influența maselor de aer vestice (oceanice) umede și cu variații termice  moderate ale temperaturii aerului între vară și iarnă.
 • Dispunerea în trepte determină și etajarea celorlalte condiții de mediu. Se remarcă, astfel scăderea temperaturii medii anuale de la 8 la 4°C, creșterea cantității anuale de precipitații, de la 700 mm la 1000 mm, din care precipitațiile solide căzute în sezonul rece determină acoperirea solului cu strat de zăpadă timp de 45-65 zile. În luna ianuarie, temperatura medie scade cu altitudinea de la -2, -3°C, până la +6°C. În luna iulie, la altitudini scăzute se înregistrază peste 20 grade C

Puncte slabe

 • Sol slab fertil şi neproductiv
 • Relief preponderent deluros

Oportunităţi

 • Programe ale autorităţilor judeţene şi centrale destinate     mediului rural
 • Reabilitarea spaţiilor verzi
 • Derularea Proiectelor de Mediu pentru înființarea de spații verzi

Ameninţări

 • Extinderea fenomenului de eroziune a solului

2. POPULAŢIA ŞI RESURSELE UMANE

Puncte tari

 • Diversitate etno-culturală

Puncte slabe

 • Îmbătrânirea populaţiei
 • Depopularea: spor natural negativ şi migrarea tinerilor spre centre urbane şi în străinătate

Oportunităţi

 • Existenţa unor exemple de succes ale unor localnici cu iniţiativă

Ameninţări

 • Reducerea ponderii populaţiei active
 • Natalitatea scăzută
 • Creşterea şomajului în rândul tinerilor absolvenţi
 • Creşterea ponderii muncii la negru

3. INFRASTRUCTURĂ

Puncte tari

 • Apropierea de DN 19
 • Reabilitarea drumului județean 197
 • Modernizarea şcolilor din comună
 • Proiecte de modernizare a drumurilor comunale şi străzilor
 • Proiectul Campus Școlar: Școala de arte și meserii Vama în curs de implementare
 • Proiectul: Modernizare drum forestier Vama-Puturoasa în curs de finalizare
 • ProiectuluiAlimentarea cu Apă a comunei Vama în curs de finalizare
 • Studiu de Fezabilitate privind Canalizare și Stație de Epurare finalizat
 • Alimentarea cu gaz a comunei Vama finalizată în proportie de 50%

Puncte slabe

 • Alimentarea cu apă în reţeaua publică este limitată
 • Inexistenţa unei reţele de canalizare
 • Reţeaua de gaze naturale este extinsă doar în 50% din localitatea Vama

Oportunităţi

 • Programe comunitare ale Uniunii Europene pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii în mediul rural: FEADR, FRDS, FEDR
 • Programe guvernamentale pentru încurajarea iniţiativelor locale
 • Programe de modernizare a infrastructurii rutiere

Ameninţări

 • Orientarea programelor europene şi guvernamentale spre alte zone considerate prioritare
 • Absenţa investitorilor în zonă

4. ECONOMIE

Puncte tari

 • Realizarea Proiectului Luna-Șes, care va facilita atragerea de investitori în zonă
 • Existenta zonelor turistice Puturoasa și Valea Măriei
 • Tradiţii locale în creşterea animalelor, în special a bovinelor şi ovinelor
 • Existenţa unor societăţi comerciale şi persoane fizice autorizate cu activitate în zonă
 • Existența condițiilor necesare pentru practicarea agroturismului

Puncte slabe

 • Resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone şi străine reduse sau deloc
 • Infrastructura necorspunzătoare, absenţa canalizării
 • Parcelarea terenului - productivitate redusă (suprafeţele agricole nu pot fi întotdeauna lucrate mecanizat)
 • Scăderea producţiilor medii la aproape toate culturile
 • Inexistența unei zone industriale și rezidențiale stabilită prin PUG

Oportunităţi

 • Accesarea fondurilor europene nerambursabile
 • Utilizarea programelor de finanţare propuse de Guvern sau administraţia publică centrală
 • Extinderea colaborării cu organizaţii neguvernamentale care au capacitatea să atragă fonduri extrabugetare
 • Dezvoltarea de relaţii de parteneriat economic şi administrativ cu unităţi teritoriale (similare sau asemănătoare) din ţară şi din străinătate

Ameninţări

 • Lipsa de receptivitate şi flexibilitate la cerinţele pieţei care determină decalaje economice mari
 • Reducerea ponderii populaţiei active

5. SĂNĂTATE ŞI SERVICII SOCIALE

Puncte tari

 • Cabinet medical, cabinet stomatologic şi farmacie umană în comună
 • Consultaţii medicale gratuite
 • Acordarea de ajutor social
 • Existenţa referentului social în cadrul primăriei

Puncte slabe

 • Lipsa unei baze informatizate cuprinzând cazurile sociale
 • Bani insuficienţi pentru cazurile sociale
 • Lipsa unei farmacii veterinare

Oportunităţi

 • Fonduri financiare nerambursabile
 • Fonduri pentru incluziunea socială a romilor
 • Înfiinţarea unei cantine sociale
 • Parteneriat cu ONG-uri
 • Fonduri structurale pentru dotări sociale

Ameninţări

 • Migraţia populaţiei tinere
 • Orientarea fondurilor nerambursabile către zone mai defavorizate
 • Reforma deficitară în sănătate
 • Deteriorarea stării generale de sănătate a populaţiei

6. CULTURĂ

Puncte tari

 • Existența  asociatiei culturale ”Cutezanța”
 • Bisericile reformată și ortodoxă fac parte din patrimoniul cultural
 • Biblioteca comunală
 • Centru de olărit

Puncte slabe

 • Resurse financiare insuficiente, absenţa investiţiilor străine

Oportunităţi

 • Utilizarea programelor de finanţare ale Uniunii Europene şi ale autorităţilor

Ameninţări

 • Fiscalitatea şi birocraţia
 • Reducerea sau eliminarea unor facilităţi
 • Orientarea spre alte zone de interes

7. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Puncte tari

 • Eforturile autorităţilor locale de aplicare a legislaţiei privind protecţia mediului

Puncte slabe

 • Neefectuarea de lucrări de stabilizare în zonele ce prezintă pericol de alunecări de teren
 • Educaţia ecologică este superficială

Oportunităţi

 • Utilizarea programelor UE si Guvernamentale destinate reabilitării condiţiilor de mediu din mediul rural
 • Implicarea organizaţiilor neguvernamentale şi a şcolilor în programe comune de educaţie ecologică

Ameninţări

 • Extinderea eroziunii solului cu consecinţe negative pe termen lung, dacă nu se intervine la timp
 • Prezenţa mentalităţii de indeferenţă faţă de protecţia mediului (mai ales la nivelul populaţiei adulte)

 

Înapoi


Petiții onlineSIPOCA 35

Chestionare

Ce parere aveti despre noul site al Comunei?

foarte buna

buna

foarte proasta

necesita imbunatatiri

Votează