Prezentare generală

Biblioteca Comunală Vama este o instituţie culturală, ce asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor fără deosebire de statutul social ori economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religioasă sau etnică.


Biblioteca este situată în incinta căminului cultural, are o încăpere de 40 mp cu un număr de documente de 8190, un calculator cu acces la internet şi o imprimantă. 

Biblioteca Comunală Vama funcţionează sub autoritatea Consiliului Local Vama care îi asigură baza materială şi resursele financiare unei bune funcţionări.


Considerată una dintre cele mai vechi instituţii de cultură cu trăsături şi funcţii specifice biblioteca are ca funcţie fundamentală înregistrarea şi regăsirea informaţiei prin servicii permanente de împrumut la domiciliu către cititori, direcţionându-şi activitatea în aşa fel încât ea să permită permanent un echilibru între stabilitate şi dinamism, între modalităţile clasice şi cele moderne de interacţiune, între funcţia tradiţională şi tendinţele novatoare.

 

Principalele obiective ale Bibliotecii Comunale Vama sunt:

 • dezvoltarea colecţiilor de documente
 • iniţierea informatizării
 • îmbunătăţirea relaţiei cu utilizatorii
 • aplicarea unui management eficient.

 

În calitate de institutie de cultură ce face parte integrantă din sistemul informaţional naţional, Biblioteca Comunală Vama îndeplineşte, corespunzător nivelului de organizare, al resurselor alocate şi cerinţelor comunităţii în slujba căreia se află, următoarele atribuţii:

 • constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă şi pune la dispoziţia utilizatorilor colecţii de carte de natură: beletristică şi ştiinţifică, colecţii enciclopedice de carte, periodice, documente grafice şi audio
 • acţionează pentru completare colecţiilor bibliotecii cu lucrări din producţia curentă şi retrospectivă, prin achiziţii, donaţii, transfer, abonamente,sponsorizări şi alte surse
 • prelucrează biblioteconomic colecţiile şi le organizează pe destinaţii: imprumut la domiciliu, sala de lectură, de referinţă şi care fac parte din patrimoniu cultural naţional
 • organizează şi menţine actualitatea informaţională a cataloagelor bibliotecii, sistematic, alfabetic şi după caz a celor tematice, de scriitori, de personalităţii locale
 • întocmeşte periodic evidenţa globală şi individuală a publicaţiilor, prin completarea registrului de mişcare a fondului şi a registrului inventar şi statistica oficială anuală şi răspunde moral şi material de exactitatea datelor communicate
 • realizează evidenţa zilnică a cititorilor, cărţilor difuzate şi a altor activităţii pe formulare tipizate
 • elaborează bibliografii tematice sau liste bibliografice la cerere sau din proprie iniţiativă pentru sprijinirea procesului de învăţământ, cercetare şi producţie
 • propune casarea cărţilor, obiectelor de inventar şi materialelor din dotare şi întocmeşte borderourile de casare
 • i-a măsuri pentru integrarea fondului de publicaţii şi recuperarea valorică a lucrărilor distruse sau nerestituite de cititori, conform Legii 334 din 2002
 • foloseşte integral şi cu maximă eficienţă timpul de lucru pentru realizarea sarcinilor şi lucrărilor privind biblioteca
 • respectă normele de protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a incendiiilor în incinta şi la locul de muncă
 • cunoaşte şi respectă întocmai prevederile Regulamentului Cadru de Funcţionare al Bibliotecilor publice de stat.

 

Responsabilităţi:

 • asigură servicii pentru public în baza unui orar de funcţionare 40 de ore pe săptămână
 • răspunde de buna funcţionare a bibliotecii şi administrarea fondului de publicaţii, de realizarea obiectivelor înscrise în fişa postului şi în programele de activitate
 • participă la formele organizate în plan judeţean şi naţional de perfecţionare profesională şi de instruire.

 

Pe lânga serviciul tradiţional de împrumut la domiciliu oferit utilizatorilor, Biblioteca Comunală Vama a dezvoltat şi alte servicii cum ar fi:

 • jocuri pe calculator
 • studiu şi lectură în bibliotecă
 • iniţiere în arta tricotajului şi a croşetului
 • prin folosirea tehnicii ,,origami'' confecţinarea diferitelor obiecte din hârtie
 • acces la reţeaua de internet
 • printare gratuită a unor documente
 • afişarea pe rafturi a desenelor realizate de copii în funcţie de evenimentele din cursul anului.
Înapoi


Petiții onlineSIPOCA 35

Chestionare

Ce parere aveti despre noul site al Comunei?

foarte buna

buna

foarte proasta

necesita imbunatatiri

Votează